Föreningen

Dagordning till årsmötet 12 mars

AGENDA – DAGORDNING enl. föreningens stadgar § 14

AGENDA – DAGORDNING enl. föreningens stadgar § 14

1. Fråga om mötets behöriga utlysande
2. Upprop av närvarande medlemsföreningar
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
7. Föredragning av styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret
8. Föredragning av revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
9. Fastställande av balansräkningen
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Val av föreningsordförande för en tid av ett år
12. Val av minst två styrelseledamöter för en tid av två år
13. Val av minst två styrelsesuppleanter för en tid av ett år
14. Val av tre ledamöter i en valberedning, varav en sammankallande
15. Val av två revisorer jämte en revisorssuppleant för en tid av ett år
16. Fastställande av medlemsavgifter
17. Ärenden föreslagna av styrelsen – stadgeändring
18. Motioner som senast tre veckor före årsmötet inkommit från enskild
medlemsförening jämte styrelsens yttrande.
19. Övriga frågor som dock ej kan föranleda annat beslut än överlämnande till styrelsen
20. Mötets avslutande

%d bloggare gillar detta: